Mistrzostwa Polski księży w piłce halowej

Duszpasterstwo sportu

Krajowe Duszpasterstwo Sportowców

Duszpasterstwo sportowców jako zadanie stawia sobie duchową i pastoralną troskę o ludzi sportu: zawodników, trenerów, działaczy i kibiców. Organizuje dla nich rekolekcje, dni skupienia i spotkania formacyjne. Animuje również imprezy
o charakterze ogólnopolskim takie jak opłatek sportowców, spotkanie wielkanocne, pielgrzymka, parafiada, sympozjum naukowe. Celem tych działań jest przesycenie świata sportu wartościami ewangelicznymi i chrześcijańskimi. Kapłani włączają się w różnorakie działania sportowe – sami uprawiając sport, animując różne aktywności sportowe w środowiskach, tworząc kluby i organizacje promujące zdrowy, trzeźwy i twórczy styl życia.

Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa sportowców jest ks. biskup Marian Florczyk z Kielc. Koordynacją działań duszpasterskich w świecie sportu w naszej ojczyźnie zajmuje się krajowy duszpasterz sportowców ks. Edward Pleń.

 

Wielość inicjatyw osób duchownych na rzecz ludzi sportu wspierana jest przez Krajowe Duszpasterstwo Sportowców
(w składzie są m.in. diecezjalni referenci ds. duszpasterstwa sportowców). Ofertę działań sportowych w parafiach, a też organizując imprezy o szerszym zasięgu, powiększają stowarzyszenia kościelne, które od lat zajmują się promocją sportu i właściwych postaw moralnych: Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej, Salezjańska Organizacja Sportowa, Stowarzyszenie „Parafiada”.

Celem duszpasterstwa sportowców jest ewangelizacja ludzi sportu, tj. wszystkich tych, którzy w nim uczestniczą (zawodników, trenerów, działaczy, lekarzy i kibiców). Jan Paweł II mówił że „Kościół uznaje sport za bardzo ważny czynnik wychowania moralnego i społecznego, zarówno na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej, jak również na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej” (Jan Paweł II 2001).

W ramach duszpasterstwa sportowców wyróżniamy: duszpasterstwo sportu, w którym sport jest wykorzystywany jako wielce atrakcyjna i akceptowana przez młodych metoda wychowawcza i formacyjna oraz faktyczne duszpasterstwo sportowców, które obejmuje osoby uczestniczące w sporcie, zarówno tym wyczynowym, rekreacyjnym, zdrowotnym i relaksacyjnym. Szczególny akcent duszpasterstwa sportowców jest skierowany na dzieci i młodzież, na integralny rozwój młodego człowieka, aby był „uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem”.

Duszpasterstwo sportowców obejmuje 4 wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny.

W okresie powojennym w latach 1945-1989 nie istniała możliwość tworzenia katolickich stowarzyszeń sportowych. Sport był jednak zawsze obecny w duszpasterstwie dzieci i młodzieży. Na 244 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Jasnej Górze, 30 listopada 1990 roku Biskupi dostrzegli potrzebę i możliwość pasterskiej działalności Kościoła przez wykorzystanie kultury fizycznej i sportu. Powołano na tymże posiedzeniu Podkomisję Episkopatu ds. sportu i kultury fizycznej z przewodniczącym bp Andrzejem Śliwińskim jako krajowym duszpasterzem sportowców. W roku 1991 Konferencja Episkopatu Polski wydała „List Pasterski o zagrożeniach zdrowia i sportu”, który stał się inspiracją dla wielu ludzi do działalności sportowo-wychowawczej w duchu chrześcijańskim, czego owocem było zarejestrowanie w 1992 roku w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczpospolitej Polskiej i Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP i w roku 1993 Stowarzyszenie Parafiada.

Więcej informacji na stronie.

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polski

KSSRP jest największym stowarzyszeniem, w skład którego wchodzi większość Parafialnych Klubów Sportowych. Zostało założone w 1992 roku. Pierwszym prezesem był ks. biskup Andrzej Śliwiński. Obecnie prezesem jest ks. prałat Stanisław Mikulski. Celem działania Stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego, podejmowanie i prowadzenie działań pożytku publicznego nieodpłatnie, jak również upowszechnianie i popularyzacja sportu. (kultury fizycznej):

 • wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej,
 • udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych
  i turystycznych,
 • przygotowywanie członków Stowarzyszenia do udziału w zawodach do startu w mistrzostwach od parafii aż do Igrzysk Olimpijskich w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego dla członków stowarzyszenia.
 • prowadzenie działań wśród dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie zapobiegania narkomani, alkoholizmowi i innych patologiom społecznym,
 • opieka i asystacja w procesie „wzrastania” dzieci i młodzieży, szczególnie zaś ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • prowadzenie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania ich szans
  i działalności charytatywnej,
 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym,
 • ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,
 • upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

Oddziały Stowarzyszenia:

 • Wojewódzkie Związki PKS z osobowością prawną. zarejestrowanych jest 5 Związków Wojewódzkich: małopolski, śląski, lubelski, podkarpacki, świętokrzyski)
 • Parafialne Kluby Sportowe z osobowością prawną – 151 PKS na terenie całej Polski. Parafialne Kluby Sportowe tzw. regulaminowe (bez osobowości prawnej
  około 150).

Bliższe informacje na www.kssrp.pl

Salezjańska Organizacja Sportowa SALOS RP

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 roku. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie – SDB, siostry salezjanki – FMA oraz osoby świeckie. Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. Za wybitne osiągnięcia w pracy sportowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wyróżniona dyplomami od Premiera Rzeczypospolitej, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki. Obecnie we władzach są: Zbigniew Dziubiński (Warszawa) – prezes, ks. Edward Pleń (Łódź) – wiceprezes, s. Irena Ligienza (Pleszew) – wiceprezes.

Więcej informacji na stronie.

Stowarzyszenie PARAFIADA

W 400-letniej tradycji szkolnictwa prowadzonego przez Zakon OO. Pijarów troska o wszechstronny rozwój człowieka od najmłodszych lat jest priorytetem we wszystkich podejmowanych działaniach. Różnorodna aktywność podejmowana przez Ojców Pijarów, odpowiadająca na wyzwania czasów i dostosowywana do aktualnych potrzeb środowiska sprawia, że praca z dziećmi i młodzieżą wychodzi poza ramy szkół i mobilizuje różne środowiska do budowania cywilizacji życia. Utworzone w roku 1992 Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza realizuje swoje cele i zadania według duchowości kalasantyńskiej i w nawiązaniu do tradycji szkoły pijarskiej. Aktywność podejmowana przez Stowarzyszenie PARAFIADA, pomimo zróżnicowania działań, koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko. Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem sprawiło, że Stowarzyszenie PARAFIADA stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią. Jedną z głównych form aktywności Stowarzyszenia jest coroczne organizowanie Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Osobą, która miała największe zasługi w tym stowarzyszeniu był o. Józef Joniec, który był motorem wszystkich działań. Niestety, zginął z grupą wielkich Polaków w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej i został pochowany w świątyni Opatrzności Bożej. Obecnie prezesem jest o. Marek Kudach SP, a wiceprezesem Renata Wardecka.

Więcej informacji na stronie.